İNTERNET SİTESİ AYDINLATMA METNİ

TALENT ROOT İnsan Kaynakları Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San.Tic.Ltd.Şti. (Bundan böyle “Talent Root” olarak anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca, TALENT ROOT’a ait www.talentroot.com.tr uzantılı internet sitesi ile kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri, işlenmesi, dayandığı hukuki sebepleri, aktarılması, imha edilmesi ve Kanun kapsamındaki haklarınız konularında sizleri işbu Aydınlatma Metni ile bilgilendirmektedir. Veri sahibi (ilgili kişi), işbu metin ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu beyan eder.

Veri Sorumlusu

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca TALENT ROOT; kişisel verilerin işlenmesi aşamasında ve aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda; somut olaya göre değişiklik arz edeceği üzere, kimi zaman veri işleyen kimi zaman veri sorumlusu sıfatını haizdir.

Kapsam ve Temel İlkeler

Kişisel veriler; Kanun’un 5. maddesinde yazılı hukuki sebeplere dayanarak, işbu aydınlatma metni ile belirtilen amaçlar ile kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket prosedürleri gereği imha edilecektir. TALENT ROOT tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin;

 • hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı,
 • sınırlı ve ölçülü olarak,

ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. TALENT ROOT tarafından, veri mahremiyeti konusunda azami hassasiyet gösterilmekte ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki tüm tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Veriler

TALENT ROOT tarafından; internet sitesinde sunulan hizmet kapsamında, aşağıda yazılı kişisel veri kategorileri işlenmektedir.

 • Kimlik Verileri (Ad-soyad, doğum tarihi vb.)
 • İletişim Verileri (Adres, telefon numarası, e-posta adresi vb.)
 • Deneyim Verileri (Özgeçmiş bilgisi, eğitim ve sertifika bilgileri vb.)
 • Müşteri İşlem Verileri (Talep içeriği vb.)
 • Pazarlama Verileri (Çerez kayıtları vb.)

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaç

Kişisel verileriniz, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, Kanun’un izin verdiği çerçevede;

 1. TALENT ROOT tarafından ticari kararların verilmesi, uygulanması ve gerçekleştirilmesi konusunda gerekli adımların atılması,
 2. İş yerleştirme süreçlerinin ifası,
 3. TALENT ROOT’a ait internet sitesi üzerinden sunulan hizmetin en doğru şekilde ifası,
 4. TALENT ROOT’un ticari sırlarının korunması ve bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi amacıyla bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, bunların denetimi ve icrası,
 5. Müşteri ilişkileri ve memnuniyetinin mevzuata uygun yürütülebilmesi,
 6. İnsan kaynakları ve işe yerleştirme faaliyetleri altyapılarının oluşturulması ve yönetilmesi,
 7. Fikri ve Sınai Mülkiyet haklarının tesisi ve korunması,
 8. İletişim faaliyetlerinin ifası,
 9. TALENT ROOT’un sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,
 10. TALENT ROOT’a iletilen öneri, istek, şikayet ve arıza bildirimlerinin değerlendirilebilmesi, cevaplandırılabilmesi ve bildirimler uyarınca iyileştirme çalışmalarının yapılabilmesi amaçları ile işlenecektir.

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

Şirketimiz, kişisel verilerinizi sadece; yukarıda belirtilen veri işleme şartları ve amaçları doğrultusunda, yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayandırılarak, Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli tedbirler alınmak kaydıyla Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ilgili diğer kişi veya kurumlara aktarılabilecektir. Bu kişi ve kurumlar; TALENT ROOT’un hizmet aldığı danışman ve tedarikçiler, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve müşteriler olabilecektir. Özgeçmiş bilgileriniz; sizin için en iyi iş imkanını bulabilmek amacıyla müşterilerimiz ve tedarikçilerimize Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c) bendi uyarınca aktarılacak olup, veri işleme amacının ortadan kalkması veya tarafınızca talepte bulunulması halinde derhal imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun’un 28. maddesinde düzenlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz. TALENT ROOT ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve tarafımıza doğru şekilde aktarılmış olması önemli olup, bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk bilgiyi/veriyi TALENT ROOT’a ileten tarafa aittir.
 • Kişisel verilerin korunması kapsamındaki taleplerinizi* “Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi No.5 Şişli-İstanbul” adresine posta veya iletisim@talentroot.com.tr uzantılı e-posta adresine elektronik posta yolu ile TALENT ROOT’a iletme imkanınız bulunmaktadır. Başvuruya müteakip TALENT ROOT; 30 günlük yasal süre içerisinde, başvuruyu ücretsiz şekilde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde TALENT ROOT’un 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca TALENT ROOT’un; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, işbu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.
 •  

ÖZGEÇMİŞ PAYLAŞIMI

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

TALENT ROOT İnsan Kaynakları Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (Bundan böyle “TALENT ROOT” olarak anılacaktır), 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan böyle “Kanun” olarak anılacaktır) uyarınca, TALENT ROOT’a ait www.talentroot.com.tr uzantılı internet sitesi vasıtası ile paylaşılan özgeçmiş bilgilerinin içerdiği kişisel veriler hakkında sizleri işbu aydınlatma metni ile bilgilendirmektedir. Veri sahibi (ilgili kişi), işbu metin ve TALENT ROOT İnternet Sitesi Aydınlatma Metni ile kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin olarak aydınlatılmış olduğunu beyan eder.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca TALENT ROOT; kişisel verilerin işlenmesi aşamasında ve aşağıda açıklanacak olan hususlar doğrultusunda; somut olaya göre değişiklik arz edeceği üzere, kimi zaman veri işleyen kimi zaman veri sorumlusu sıfatını haizdir.

Kapsam ve Temel İlkeler

Kişisel veriler; Kanun’un 5. maddesinde yazılı hukuki sebeplere dayanarak, işbu aydınlatma metni ile belirtilen amaçlar ile kapsam dışında kullanılmamak kaydıyla gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri alınarak işlenebilecek; yasal saklama süresince veya işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işleme amacının gerekli kıldığı sürenin sonunda anonimleştirilerek şirketimiz tarafından kullanılmaya devam edilecek yahut Kanun ve ilgili mevzuata uygun olarak şirket prosedürleri gereği imha edilecektir. TALENT ROOT tarafından Kanun gereğince kişisel verilerin;

 • hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak doğru ve gerektiğinde güncel olarak,
 • belirli, açık ve meşru amaçlar doğrultusunda,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı,
 • sınırlı ve ölçülü olarak,

ilgili mevzuatta öngörülen süre kadar veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar işlenmesine özellikle dikkat edilmektedir ve bu amaçla gerekli denetimler yapılmaktadır. TALENT ROOT tarafından, veri mahremiyeti konusunda azami hassasiyet gösterilmekte ve kişisel verilerin korunması amacıyla gerekli teknik, idari ve hukuki tüm tedbirler alınmaktadır.

Kişisel Veriler

Tarafınızca; www.talentroot.com.tr uzantılı internet sitesi adresi üzerinden TALENT ROOT ile paylaşılan özgeçmiş bilgileri, içeriğindeki detayına bakılmaksızın özgeçmiş veri kategorisi (mesleki deneyim verisi) olarak kabul edilecektir. TALENT ROOT ile paylaştığınız özgeçmiş bilgileri içinde; “veri minimizasyonu ilkesi” gereği yalnızca gerekli kişisel verilerin yer almasını, Kanun’un 6. maddesinde yazılı özel nitelikli kişisel verilerin paylaşılmamasını rica ederiz. İlgili kişi; TALENT ROOT ile paylaştığı özgeçmişte yer alan her türlü kişisel ve özel nitelikli kişisel verinin özgeçmiş veri kategorisi altında ve Kanun’un 5. maddesi uyarınca işleneceğini kabul eder.

Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebep

Yukarıda yazılı kişisel veriler; veri sahibi tarafından, www.talentroot.com.tr uzantılı internet sitesi adresi aracılığıyla özgeçmiş paylaşımı yapılması yoluyla toplanmaktadır. TALENT ROOT tarafından internet sitesinde sunulan hizmet kapsamında; özgeçmiş bilgileriniz, Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c) bendi uyarınca tarafınızla akdedilen Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi’nde yer alan edimlerin ifasının yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.

Kişisel Verilerin İşlenmesindeki Amaç

Özgeçmiş bilgileriniz, Kanun’un izin verdiği çerçevede; aşağıda yazılı amaçlar doğrultusunda işlenecektir.

 1. İş yerleştirme süreçlerinin ifası,
 2. TALENT ROOT’a ait internet sitesi üzerinden sunulan hizmetin en doğru şekilde ifası,
 3. Müşteri ilişkileri ve memnuniyetinin mevzuata uygun yürütülebilmesi,
 4. İnsan kaynakları ve iş yerleştirme faaliyetlerinin yönetilmesi,
 5. TALENT ROOT’nin sözleşmelerden ve mevzuattan doğan yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi,

Kişisel Verilerin Üçüncü Kişilerle Paylaşılması

TALENT ROOT ile akdedilen Üyelik ve Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca; kişisel verileriniz sizin için en iyi iş imkanını bulabilmek amacıyla müşterilerimiz ve tedarikçilerimiz ile paylaşılacaktır. Özgeçmiş bilgileriniz; müşterilerimiz ve tedarikçilerimize Kanun’un 5. maddesinin 2. fıkrasının c) bendi uyarınca aktarılacak olup, veri işleme amacının ortadan kalkması veya tarafınızca talepte bulunulması halinde derhal imha edilecektir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Kanun’un 28. maddesinde düzenlenen istisnalar saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde kişisel veri sahibi olarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verileriniz eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz. TALENT ROOT ile paylaştığınız bilgilerin/verilerin doğru olması ve tarafımıza doğru şekilde aktarılmış olması önemli olup, bu durum haklarınızı kullanabilmeniz açısından önem arz etmektedir. Kişisel verilerinizde bir değişiklik olması halinde tarafımıza bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Yanlış ya da hatalı bilgi verilmesinden doğacak sorumluluk, bilgiyi/veriyi TALENT ROOT’a ileten tarafa aittir. Kişisel verilerin korunması kapsamındaki taleplerinizi “Esentepe Mahallesi, Talatpaşa Caddesi No.5 Şişli-İstanbul” adresine posta veya iletisim@taletnroot.com.tr uzantılı e-posta adresine elektronik posta yolu ile TALENT ROOT’a iletme imkanınız bulunmaktadır. Başvuruya müteakip TALENT ROOT; 30 günlük yasal süre içerisinde, başvuruyu ücretsiz şekilde sonuçlandıracaktır. Taleplerinizin yerine getirilmesi için ayrıca maliyet hesaplanmasını gerektirir hallerde TALENT ROOT’ın 10 sayfanın üzerindeki yazılı cevaplarda her sayfa için 1 Türk Lirası, CD, flash bellek, gibi kayıt ortamlarında cevap verilmesi halinde söz konusu kayıt ortamının maliyeti tutarında ücreti tarafınızdan talep etme hakkı saklıdır. Ayrıca TALENT ROOT’un; Kanunda meydana gelebilecek değişiklikler ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenebilecek yeni yöntem veya yönetmelikler sebebiyle, işbu aydınlatma metninde değişiklik yapma hakkı saklıdır.

  X